પ્રાથમિક શાળા ચંદેરીયા આપનું હાદિઁક સ્વાગત કરે છે. ....... સૌને મારા જય સાઇનાથ.....